ساعة الافتتاح

Mon - Fri, 8:00 - 9:00

WhatsApp

+8618037022596

ارسل لنا عبر البريد الإلكتروني

[email protected]

Arduino Raspberry Pi microcontrollers CO2 Sensor detector ...

+

DFRobot released its latest wide range Arduino infrared CO2 sensor, which effective range is up to 0~50000ppm. This sensor is based on nondispersive infrared (NDIR) technology and has good selectivity and oxygenfree dependency. It integrates temperature compensation and support UART communication mode. Most importantly, the product is easy to use; it is compatible with …

EleksMaker

+

EleksVFD Clock The Beauty of RetroScience and Technology. View More. EleksFan USB and AA Battery Power are both Support

หน่วยที่ 2 ARDUINO IDE ซอฟต์แวร์ส ำหรับโปรแกรมภำษำ C

+

Arduino Software ส ำหรับระบบปฏิบัติกำร Windows หลังจำก Download แล้วให้เลือกที่อยู่ของ Downloaded File บนระบบ System และ ท ำกำร Extract the Folder จำก Zipped File วำงลงบนต ำแหน่งที่เหมำะสม รูปที่ ห ...

Gas Sensor Carbon Dioxide Detection Sensor Module CCS811 ...

+

Gas Sensor Carbon Dioxide Detection Sensor Module CCS811 CO2 eCO2 TVOC Air Quality Detecting I2C Output CJMCU811 for Arduino | Furniture Accessories. Descriptions. CCS811811 air quality monitoring Digital Internal gas sensor the CJMCU811 is an ultralowpower digital gas sensor that integrates a sensor and a CCS801bit MCU with an analogdigital converter …

Arduino Raspberry Pi microcontrollers CO2 Sensor detector ...

+

DFRobot LCD Keypad Shield with UART Infrared CO2 Sensor. This is a 0~50000ppm wide range CO2 sensor with UART communication port. It supports Arduino, Raspberry Pi and other microcontrollers. In addition, we also have a 0~5000 ppm high precision infrared sensor with Gravity Analog interface, more easy to use: Gravity Analog Infrared CO2 Sensor ...

Veinasaco2 Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm Co2 Cảm Biến Module ...

+

Veinasaco2 Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm Co2 Cảm Biến Module Giám Sát Chất Lượng Không Khí Lorawan Wifi Arduino Carbon Dioxide Cảm Biến , Find Complete Details about Veinasaco2 Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm Co2 Cảm Biến Module Giám Sát Chất Lượng Không Khí Lorawan Wifi Arduino Carbon Dioxide Cảm Biến,Co2 Cảm Biến,Cảm Biến Khí,Chất ...

carbon dioxide arduino sensor Buy carbon dioxide arduino ...

+

Buy the best and latest carbon dioxide arduino sensor on offer the quality carbon dioxide arduino sensor on sale with worldwide free shipping.

Arduino Uno R3 | Arduino Uno R3 GeeksValley

+

The Arduino UNO is the best board to get started with electronics and coding. If this is your first experience tinkering with the platform, the UNO is the most robust board you can start playing with. The UNO is the most used and documented board of the whole Arduino family.

CCS811 Gas Carbon Dioxide Detection Sensor Module CO2 eCO2 ...

+

CCS811 Gas Carbon Dioxide Detection Sensor Module CO2 eCO2 TVOC Air Quality Detecting I2C for Arduino STM32 ESP32 Demo Board € |

Sensor Gas Seeed Wiki

+

VOC: 0 ppb to 60000ppb CO2: 400 ppm to 60000 ppm: VOC: (02008ppb/1ppb, 200811110ppb/6ppb, 1111060000ppb/32ppb) CO2: (4001479ppm/1ppm, 14795144ppm/3ppm, 514417597ppm/9ppm, 1759760000ppm/31ppm) 5V: I2C: Order: Grove Gas Sensor(MQ2) LPG, ibutane, propane, methane, alcohol, Hydrogen, smoke: Electrochemical : …

اترك تعليقا